Privacyverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Het Koningshuis, hierna te noemen Wij, verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee iemand als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij de persoonsgegevens verwerken en beveiligen.

 

Wij nemen privacy serieus en zullen als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend geautoriseerd personeel van onszelf of van door ons ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd (bijvoorbeeld bij het gebruiken van de  contactformulieren).

 

Wij stellen persoonsgegevens en informatie uitsluitend ter beschikking van derden die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich schriftelijk hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacyregelgeving.

 

Door aan ons persoonsgegevens te verstrekken, wordt daarmee erkend dat dit Privacy Statement is gelezen en begrepen en wordt aan ons toestemming verleend om de persoonsgegevens te verwerken op de hierin beschreven wijze. Het is niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dat kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet kunnen verlenen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Surfgedrag.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de opdracht uit te voeren en af te ronden en (i) zo lang wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren en (ii) voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze juridische belangen te beschermen. Na het verstrijken van deze periode verwijderen wij persoonsgegevens uit onze systemen.

 

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?
Wij zullen persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het adequaat verlenen van de overeengekomen diensten en aan onze bank, verzekeraar, accountant en (of) professionele adviseurs.

 

Wij kunnen (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat anderszins noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

 

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in, dat deze derden de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens waarborgen.

 

Hoe is inzage mogelijk in (persoons)gegevens en hoe kunnen die worden aangepast?
Persoonsgegevens (de verwerking van) kunnen worden ingezien en gecorrigeerd worden. Een ieder kan zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons wenden met het verzoek mede te delen in hoeverre persoonsgegevens worden verwerkt. Ter bescherming van de privacy zullen wij in dat verband eerst de identiteit van de verzoeker deugdelijk dienen vast te stellen. Wij delen dan in beginsel schriftelijk binnen een maand mee of en zo ja hoe wij de persoonsgegevens verwerken.

 

Vervolgens kan aan ons verzocht worden deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij delen binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre wij aan het verzoek voldoen. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

 

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij alleen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als de persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om de gegevens uit hun systemen te verwijderen. In dat geval zal aan die derden zelf een verzoek moeten worden gedaan de gegevens te verwijderen.

 

Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies op de website van Presence dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, informatie aan te vullen en onze website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in de dit privacy statement. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie dat bij het bezoek aan deze website automatisch opgeslagen worden in de browser van je computer, laptop, tablet of smartphone.

 

Welke cookies worden er opgeslagen?

Functionele cookies; Deze cookies zijn nodig voor het laten functioneren van deze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Analytische cookies; Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google maakt hiervoor gebruik van analyserende cookie. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook laten wij Google het laatste octet van het IP-adres maskeren zodat de gegevens anoniem worden verwerkt.

 

Copyright
Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van Stichting Het Koningshuis. Mocht wijziging van ons privacystatement nodig zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Bij vragen of klachten over dit deze verklaring kan een e-mail gestuurd worden aan welkom@hetkoningshuis.org

 

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan ons te laten weten via het bovenstaande e-mailadres. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 november 2020.